3D AI UniLab

Room 618, MyungShin Building,

100, Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu,

Sookmyung Women’s University,

Seoul, 04310, South Korea, 04310.